วิสัยทัศน์ พันธกิจ

        นักเรียนอ่านออกเขียนได้  สุขภาพกายสมบูรณ์  เพิ่มพูนคุณธรรม

                      นำชุมชนเข้าร่วม  ร่วมใจใฝ่เศรษฐกิจพอเพียง 

Comments